Junior Technical Assistant Required – Apply Now


Junior Technical Assistant Required – Apply Now

1. Teaching support
a. Providing support to technical officers and academic staff for the preparation of practicals for Genetics.

2. Research support
a. General support functions
i. Supporting the technical officers and academic staff in the plant breeding laboratory with the conducting of growth chamber, glass house and field based experiments;
ii. Supporting the technical officers with the relevant maintenance of equipment and infrastructure.

3. Departmental support
a. Providing support by caring for assigned departmental spaces.
1. Onderrig-ondersteuning
a. Ondersteun tegniese beamptes en akademiese personeel met die voorbereiding van praktikas vir Genetika.

2. Navorsings-ondersteuning
a. Algemene ondersteunings funksies
i. Ondersteun die tegniese beamptes en akademiese personeel in die planteteeltlaboratorium met groeikamer, glashuis en veldgebaseerde proewe;
ii. Ondersteun die tegniese beamptes in die onderhoud van die ter saaklike toerusting en infrastruktuur.

3. Departementele-ondersteuning
a. Verleen ondersteuning deur die versorging van toegewysde departementele spasies.

• Grade 12 with proven relevant work experience in a similar environment, i.e. breeding programme or agronomic evaluation (minimum of five years);
• Code EC driver’s licence with a valid PDP;
• Must be available after hours during plant and harvesting periods;
• Language proficiency in Afrikaans and/or English.

• Graad 12 met bewese toepaslike werkservaring in ‘n soortgelyke opgewing bv. teelprogram of agronomiese evaluasie (minimum vyf jaar); •
Kode EC rybewys met geldige PBP; •
Moet na-ure beskikbaar wees gedurende plant- en oesperiodes; •
Taalvaardighede in Afrikaans en/of Engels.
• Code A driver’s licence;
• Experience with the use of Trimble on vehicle GPS technology;
• Experience in the usage of front loaders and forklifts.

• Kode A rybewys; •
Ervaring met die gebruik van Trimble op voertuig GPS tegnologie; •
Ervaring met die gebruik van voorlaaiers en vurkhysers.

Apply Now

Source: Indeed